Green Blade Theatre -
Eva McIntyre
Writer, actor, Storyteller
Anglican Priest.

                        

                           
 

                   Andrea Davies-Miller                                                                       Drama teacher, actor, editor
        first language/mam iath Welsh        

                                                                      
                                                                                 
                                                                                             

Julian Manchee - musician,                                                                                                    teacher, musical director

 
       
 
 
 


 


 

Website Builder provided by  Vistaprint